Stelijum i njegove konjunkcije

Stelijum i njegove konjunkcijePrilazeći stolu za kojim su trebali da se smeste, svako od njih je pogledom tražio sebi najbolju stolicu u kojoj će se osećati najudobnije. Četvorka se smestila za zajednički sto, neko udobno, a neko ne, a onda su pogledom tražili potencijalnog prijatelja i pomagača, ali su obazrivo tražili i onoga, ko bi mogao da bude eventualno neprijateljski nastrojen. Zagledavali su pažljivo jedan drugog i pitali se u sebi: „Ko je ovde najmoćniji i najjači?“

Ako preslikamo ovakvu okolnost na natalnu kartu, onda ćemo imati četiri planete u jednoj kući ili četiri planete u istom zodijačkom znaku, a koje su povezane aspektom konjunkcije, što formira stelijum. U jednom stelijumu ističe se ona planeta, koja ima najveću moć, ali i  sposobnost da realizuje značenja kuće u kojoj se stelijum nalazi, a ova planeta će imati u odnosu na druge planete i najjači upliv.

Ako je, na primer, Sunce u 10. kući i u stelijumu, onda se ono mora posmatrati kao veoma uticajno i delotvorno jer je njegova esencijalna priroda analogna značenju 10. kuće. Međutim, to ne znači da treba zanemariti i ostale planete, jer će svaka planeta uticati na svoj način, a u skladu sa svojom esencijalnom prirodom. Jedna od planeta u stelijumu imaće moć da realizuje značenje kuće u kojoj se stelijum nalazi, dok sa druge strane, neka planeta u stelijumu može da sprečava realizaciju u dotičnoj kući ili čak da uništi nešto što je prethodno realizovano. Zbog toga, planete u stelijumu treba pažljivo razmotriti, a na osnovu njihove esencijalne prirode, kosmičkog položaja i vladarstva u drugim kućama i na osnovu toga dodeliti planetama u stelijumu smer i intezitet upliva.

Planete u istom zodijačkom znaku, a povezane stelijumom nalaze se pod vladarstvom iste planete, odnosno one imaju istog dispozitora, a ako se dispozitor tih planeta, takođe nalazi u stelijumu, onda i on ima vodeći upliv na stelijum Međutim, da li će on ostvariti, realizovati ili sprečiti dobra ili loša značenja kuće, to već zavisi od ostalih astroloških faktora, ali u svakom slučaju, njegov upliv je jak.

Prema učenju Žan Batist Morena poseban značaj u stelijumu dobija planeta koja je dispozitor svih ostalih planeta (ako postoji), na drugom mestu je eventualna planeta u egzaltaciji, zatim ona čija je prirodna anlogija ista sa analogijom značenja kuće i na kraju planeta koja je najbliža vrhu kuće.

Kada su tri planete povezane konjunkcijom, gde srednja planeta ima najveću brzinu, što na primer može biti Mesec, tada će Mesec ujediniti dejstvo planete od koje se odvaja sa planetom kojoj se približava. Kombinacija uticaja dve spoljašnje planete, tada može da se ostvari preko osoba, okolnosti ili stvari koje predstavlja Mesec. Posmatrajući rečeno samo kroz prirodnu analogiju planeta, a ako se Mesec razdvaja od Sunca i prilazi Jupiteru, onda natus može steći bogatstvo uz pomoć neke žene, porodice, nasledstva itd. a u zavisnosti u kojoj kući se nalazi stelijum i kojom kućom vlada Mesec. Ako su spoljašnje planete u stelijumu brže, odnosno ako je središnja planeta sporija, što bi u prethodnom primeru bilo na primer Sunce, to ne znači i da će se sprečiti dejstvo ili upliv dve spoljašnje planete.

Ali, ako je prirodna analogija središnje planete suprotstavljena dejstvu dve spoljašnje planete, onda može doći do odlaganja, ali i sprečavanja uz pomoć osoba i okolnosti koje su u analogiji sa značenjem središnje planete. U slučaju da je Saturn između vladara Ascendenta i vladara 10. kuće, on može da uspori napredak u karijeri ili čak da spreči ili naknadno razori neke životne poduhvate. U suprotnom slučaju, kada je na primer Mesec između vladara Ascendenta i vladara 7. kuće, onda u horoskopu žene, trudnoća može da ubrza sklapanje i realizaciju braka.

U slučaju da se Mesec, a koji je najbrža planeta, nalazi u ulozi spoljašnje planete u stelijumu, dok je središnja planeta vladar Ascendenta, a vladar 7. kuće druga spoljašnja planeta, onda će Mesec svojim brzim kretanjem dostići drugu spoljašnju planetu, pre nego što će to učiniti središnja planeta. Tada će Mesec ometati ili sprečiti međusobni uticaj između središnje planete i druge spoljašnje planete, što bi u ovom primeru značilo, da može doći do usporavanja ili sprečavanja braka, usled uticaja nekoga iz porodice. U slučaju da su vladar Ascendenta i vladar 7. kuće u egzaktnoj konjunkciji, a Mesec se kao najbrža planeta približava ovoj konjunkciji, Mesec će snažnije i jače kombinovati svoje dejstvo sa dejstvom sporijeg partnera u konjunkciji, jer će njega ranije dostići, nego onog drugog. Središnja planeta koja se nalazi u orbisu konjunkcije sa dve spoljašnje planete, naziva se planetom u „intercepciji“ ili umetnutom planetom. Tamo gde je umetnuta ona brža planeta u odnosu na spoljašnje dve planete, pri čemu će se naravno, brža planeta odvajati od prve i približavati drugoj spoljašnjoj planeti, ona će jače i snažnije delovati u kombinaciji sa planetom prema kojoj se približava i kojoj aplicira.

Kada su obe planete u direktnom ili obe planete u retrogradnom kretanju, onda imamo prostu aplikaciju ili prostu separaciju, a što su najjednostavniji primeri i slučajevi. Međutim, uzajamna aplikacija ili uzajamna separacija imaju mnogo jači upliv i snažniji intezitet od proste aplikacije i proste separacije, a to se dešava kada se dve planete kreću u suprotnim smerovima. Ako je na primer, Mesec u aspektu sa retrogradnim Marsom, gde se obe planete kreću jedna prema drugoj, odnosno u suprotnim smerovima, onda imamo dupli aplikacioni aspekt, jer je duplog inteziteta.

Kod uzajamne separacije, dejstvo planeta u aspektu je sputano ili sprečeno i ovakav aspekt brzo gubi na intezitetu. Aplikacija i separacija mogu biti potpune ili nepotpune, gde je potpuna aplikacija u konjunkciji kada dve planete dolaze zaista u konjunkciju, a što se potvrđuje iz efemerida, dok je potpuna separacija, kada se orbisi dve planete nakon postignute konjunkcije razdvoje. Nepotpuna aplikacija se dešava kada neka brža planeta promeni svoj smer, tako da se prvo približava, a onda razdvaja, a ova aplikacija prvenstveno govori o prividnom dejstvu. Nepotpuna separacija se dešava kada brža planeta, pre nego što dođe do razdvajanja orbisa sa drugom planetom, promeni svoj smer kretanja, tako da se nakon prvobitnog razdvajanja, opet približava.

Stelijum i njegove konjunkcije

Dejstvo aspekta je veoma naglašeno i delotvorno kada brža planeta može dostići sporiju planetu, koja se kreće ispred nje. Osrednje dejstvo i upliv aspekta se dešava kada brža planeta samo stiže do ekliptičke tačke druge planete, ali ne dostiže planetu, dok se prividno dejstvo dešava u slučaju kada brža planeta približava orbisu eklipitičke tačke druge planete, ali je popuno ne dostigne. Dakle, ako bi se na primer u 7. kući našli Mars i Saturn u uzajamnoj separaciji i ako bi ova separacija bila potpuna, onda bi ovaj aspekt posmatrali kao prestanak dejstva pripisanih njihovoj konjunkciji.

Ako su u konjunkciji poređani redosledom Mars, Jupiter i Merkur koji je pri tome retrogradan, tako da se Mars približava Jupiteru, ali do Jupitera brže stiže retrogradni Merkur, onda će konjunkcija Jupitera i retrogradnog Merkura potiskivati, sprečavati ili razoriti dejstvo koje je trebalo biti manifestovano kroz konjunkciju Marsa i Jupitera. Posebno zbog toga što je konjunkcija između Marsa i Jupitera prosta aplikacija, a konjunkcija između Jupitera i retrogradnog Merkura je dupla aplikacija i time ima jači upliv i snažnije dejstvo.

U slučaju da se planeta u konjunkciji približava malefiku, onda je to uvek lošije, nego u slučajevima kada se ona odvaja od malefika. Kod stelijuma, a gde učestvuju tri ili više planeta u ovakvim aspektima, oni postaju „složeni“ aplikacioni i separacioni aspekti.

 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top