Put do unutrašnjeg mira i emocionalne sigurnosti

Put do unutrašnjeg mira i emocionalne sigurnostiMesec predstavlja naše podsvesne predispozicije, reakcije i instinkte, kao i nagon za unutrašnjom i emocionalnom sigurnošću u želji da postigne emocionalni mir i osećaj pripadnosti. Osnovna priroda Meseca može uzeti oblik iz kog će lako ispoljavati svoje osobine, što daje: unutrašnje zadovoljstvo, prilagođavanje, dobre navike, konstruktivan osećaj za život, ljubav prema porodičnom životu, neophodnost kreiranja života, učtivo i privlačno ponašanje, saosećajnost i brižnost, dobro pamćenje; ali Mesec može biti i modifikovan ostalim elementima tako da bude sprečen u ispoljavanju svoje prirode, što proizvodi: nesigurnost, preosetljivost, lakomislenost, sklonost emocionalnim izlivima, površnost, stidljivost, lenjost, zabrinutost i loše instinkte i navike.

Mesec vlada znakom Raka i u prirodnom horoskopu oni vladaju 4. kućom koja predstavlja emocionalnu akciju, jer je Rak kardinalan znak (akcija) i pripada elementu vode (emocija). Rak kao ženski zodijački znak, ukazuje na obaveze i odgovornosti prema bližem okruženju, roditeljima i porodici, a  4. kuća opisuje način emocionalnih reakcija na najbliže okruženje, porodicu, roditelje, intiman život i pitanja koja su povezana sa nasleđem, poreklom i domovinom. Na pitanja porodice i najintimnijeg okruženja reagujemo prvenstveno na temelju navika i osećanja, a horoskopi koji imaju dominaciju planeta u 4. kući i jake veze prema ovoj kući, deluju na najdubljem osećajnom nivou, teže unutrašnjem miru i zbog toga imaju jaku želju za privatnošću i intimom. Kardinalan znak Raka pokreće akcije, koje su usmerena prema unutrašnjem i intimnom životu. Mesec ima funkciju da neguje i štiti druge, ima veliku ulogu u našem unutrašnjem životu i povezan je sa formiranjem naših navika, jer je najbliži Zemlji i zbog toga je veoma intiman za nas. On predstavlja zemaljsko nasleđe formiranih navika u detinjstvu i za Mesec možemo vezati pitanja – „šta možemo učiniti da dobijemo unutrašnji mir?“ ili „gde se susreću potrebe Meseca?“, a odgovore dobijamo kroz položaj Meseca u horoskopu (kuća, znak, aspekti).

Mesečev princip zastupa spontano i instinktivno reagovanje na sve situacije, stvari ili okolnosti sa kojima se susrećemo kroz život. Na primer, ako je Mesec u Ovnu, a bez obzira na druge faktore koji modifikuju Mesec, kao na primer aspekti, Mesec će uvek u načinu na koji spontano reaguje na životne okolnosti i izazove, ispoljavati i pokazivati osobine Ovna, a to je: brzina, naglost, snaga, takmičenje, borbenost, superiornost, neiskustvo, aktivnost i energičnost, potreba da poveže događaje iz života sa pitanjima snage i superiornosti, kao i nagon da vodi i pobeđuje. Pored pozicije Meseca u znaku, veoma je važna i pozicija njegovog dispozitora, pa ako je Mesec u Ovnu, njegov dispozitor je Mars i ako se on nalazi u Jarcu – možemo reći da je ovo i praktičan Mesec sa karakteristikama Ovna.

Mars u Jarcu svoje poduhvate i želju za dokazivanjem usmerava prema statusu i praktičnoj strani života, koristeći kvalitetno energiju i vreme, dok pokušava shvatiti – zašto je njegov lunarni deo nedisciplinovan, jer Jarac traži odgovornost i disciplinu. Jarac je u kvadratu sa Ovnom, što proizvodi veoma aktivnu osobu, koja konstantno preduzima akcije, jer oba znaka predstavljaju akciju, ali su one disharmonične, jer je akcija Ovna dinamična, brza i nestrpljiva, a akcija Jarca je praktična i isplanirana. Možemo spomenuti još jedan primer, npr. ako je Mesec u Biku, onda će Mesec uvek u načinu na koji reaguje ispoljavati osobine znaka Bika, a to je: opreznost, inertnost, lenjost i usporenost, potreba da poveže događaje iz života sa pitanjima sigurnosti i samoodržanja, kao i potreba za praktičnim i materijalnim vrednostima. Ako je na primer, Venera kao njegov dispozitor u znaku Blizanaca, možemo reći da je ovo i komunikativan Mesec sa karakteristikama Bika. Venera svoju želju za bliskim osećanjima usmerava kroz društvene i komunikativne odnose u želji da poveže razum sa lepotom, ali ne može razumeti svoj lunarni deo, koji je statičan i inertan, jer su Blizanci vrlo pokretljivi. Bik i Blizanci nisu u aspektu, što proizvodi nerazumevanje u onome što je potrebno za unutrašnji mir, jer Bik ne razume pokretljivost i promenljivost Blizanaca, a Blizanci ne shvataju nepromenljivost i fiksnost Bika.

Put do unutrašnjeg mira i emocionalne sigurnosti

Aspekti takođe modifikuju Mesec i utiču na unutrašnji i emocionalni mir, kao i na navike, instinkte i nagone. Harmonični aspekti mogu pokazivati put i način na koji se može dobiti ili uzeti unutrašnji mir i emocionalna stabilnost, dok disharmonični aspekti pokazuju borbu, prepreke i teškoću u postizanju istog.

Kada je Mesec u aspektu sa Suncem, onda je unutrašnji mir povezan sa pitanjima ega, isticanja i samopouzdanja u želji da se dobije čast, ugled i moć, a nagon je povezan sa ambicijom i životnom energijom. Disharmonični aspekt između Meseca i Sunca mogu se odraziti kao raskorak između unutrašnjih želja sa jedne strane i volje da se na svestan način organizuje život, što može biti prepreka dostizanju unutrašnjeg i emocionalnog zadovoljstva. Ako je na primer, Mesec u Devici i Sunce u Strelcu, onda će Mesec u načinu na koji reaguje prihvatiti osobine Device, a to je: razumnost, praktičnost i racionalnost, kao i potrebu da poveže događaje u životu sa kritičnim i analitičnim stavom, kao i nagon za služenjem, uslugama i radom. Međutim, Sunce ide za željom da svesno organizuje život na slobodnim i modernim idejama, a u želji da ispoljava životnu energiju na vedar, optimističan i radostan način i neprijateljski posmatra Mesečeve reakcije i nagone, jer se Strelac bori sa Devicom iz razloga što nepomirljivo posmatra njenu pokornost i skromnost, dok istovremeno Devica nepomirljivo posmatra slobodnu, široku i optimističnu prirodu Strelca. Usled ovoga Mesec u Devici ima problem da dosegne unutrašnji mir, jer je u disharmoničnom aspektu sa Suncem u Strelcu. Kod harmoničnih aspekata između Sunca i Meseca, postoji povoljno stapanje između dve energije i podrška Sunca da se dobije emocionalna sigurnost.

Ako je Mesec u aspektu sa Merkurom
, onda je unutrašnji mir povezan sa pitanjima razuma, logike i praktičnog, a nagonske težnje su povezane sa učenjem i komunikacijom.

Osećanje pripadnosti je povezano sa misaonim, racionalnim, umnim i idejnim, a u čemu se traži unutrašnja i emocionalna stabilnost. Dinamični aspekti između Meseca i Merkura mogu se odraziti kroz emocionalnu promenljivost i unutrašnju plašljivost, jer je princip emocionalne sigurnosti u neprijateljstvu sa principom logike i razuma. Dakle, postizanje unutrašnjeg mira ima prepreku u razumu, praktičnom umu, komunikaciji, idejama, mislima, učenju, dok harmoničan aspekt između Meseca i Merkura ukazuje na skladno stapanje njihovih energija, što može proizvesti razumne reakcije, jer Merkur daje svoju inteligenciju i usmerava Mesec na reagovanje prema okolnostima i situacijama sa kojima se susrećemo. Osećaj mira se može dobiti kroz simboliku Merkura.

Kada je Mesec u aspektu sa Venerom, unutrašnji mir je povezan sa pitanjima sklada, harmonije,  ravnoteže i lepote, a nagoni su povezani sa ljubavlju i društvom. Dinamični aspekti između Meseca i Venere mogu se odraziti kao nemogućnost primanja i davanja ljubavi kroz bliske odnose ili kao nemogućnost doživljaja osećanja bliskosti u intimnim odnosima. Prepreka za unutrašnju stabilnost dolazi iz nemogućnosti da se ispolji sklad, ravnoteža, ljubav i lepota, dok se kod harmoničnih aspekata kroz isto postiže emocionalna stabilnost. Harmonični aspekti između Meseca i Venere ukazuju na prijateljsko stapanje njihovih energija, na emotivni sklad, unutrašnju lepotu i blage reakcije, jer Venera svoju lepotu, sklad i blagost usmerava na Mesečev unutrašnji i emocionalni  doživljaj.

Ako je Mesec u aspektu sa Marsom, onda je unutrašnji mir povezan sa pitanjima strasti, dokazivanja, hrabrosti i isticanja, a nagoni sa uzbuđenjima i incijativama. Dinamičan aspekt između Meseca i Marsa se može odraziti kao unutrašnje nestrpljenje i emocionalna uznemirenost, jer je princip unutrašnje sigurnosti u neprijateljstvu sa principom akcije i fizičke energije. Prepreka za emocionalnu stabilnost dolazi kroz grubost, bes, nestrpljivost, naglost i brzopletost. Harmonični aspekti između Meseca i Marsa ukazuju na unutrašnju hrabrost i emocionalnu dinamičnost, jer Mars daje hrabrost, otvorenost, dinamičnost i strastvenost i usmerava ih na Mesečeve reakcije i unutrašnje doživljaje. Hrabrost, otvorenost, strast, snaga i dinamika pomažu u postizanju unutrašnjeg mira.

Kada je Mesec u aspektu sa Jupiterom, onda je unutrašnji mir povezan sa pitanjima slobode, modernih ideja, optimizma, etike i morala, a nagoni sa pouzdanjem u život i u sebe. Dinamični aspekti između Meseca i Jupitera mogu proizvesti osetljivost prema povezivanju sa višim umom, filozofijom, religijom, duhovnošću i sl., jer je princip emocionalne stabilnosti u neprijateljstvu sa principom uzvišenog. Prepreka za postizanje unutrašnjeg mira je naivnost, preterivanje, lenjost, rasipnost i neumerenost. Harmonični aspekti između Meseca i Jupitera ukazuju na unutrašnji optimizam i emocionalnu vedrinu, jer Jupiter daje entuzijazam, optimizam, radost i vedrinu i usmerava Mesec na reakcije i emocionalne doživljaje. Ovde optimizam, religioznost, duhovnost, moral, razboritost, iskrenost i poštenje pomažu u postizanju emocionalne stabilnosti.

Ako je Mesec u aspektu sa Saturnom, onda je unutrašnji mir povezan sa pitanjima discipline i odgovornosti, a nagoni sa praktikumom, naporom i nužnošću.

Put do unutrašnjeg mira i emocionalne sigurnosti

Dinamični aspekti između Meseca i Saturna mogu predstavljati suzdržano ispoljavanje emocija, krute i grube reakcije i emotivnu rezervisanost, jer je nagon za osećanjem pripadnosti u neprijateljstvu sa nagonom za sigurnošću. Prepreka za postizanje emocionalne sigurnosti je krutost, strogost, strah, večito nezadovoljstvo i preterana sklonost materijalnim stvarima Harmonični aspekti između Meseca i Saturna ukazuju na emocionalnu stabilnost, jer Saturn daje odgovornost, trajnost, ozbiljnost i disciplinu i njima usmerava Mesečevo reagovanje na spoljašnjosti. Istrajnost, ozbiljnost, jednostavnost, strpljivost i metodičnost pomažu u postizanju unutrašnjeg mira.

Kada je Mesec u aspektu sa Uranom, unutrašnji mir je povezan sa pitanjima nezavisnosti, samostalnosti, društvenosti, modernih shvatanja i originalnosti, a nagoni sa individualnom slobodom. Dinamični aspekti između Meseca i Urana mogu ukazivati na emocionalni nemir i unutrašnju napetost, jer je princip unutrašnje stabilnosti u neprijateljstvu sa principom slobode. Smetnje u postizanju unutrašnjeg mira su napetost, nemir, stres, buntovništvo, fanatizam, nestrpljivost i osećaj udaljenosti. Harmonični aspekti između Meseca i Urana ukazuju na emocionalnu originalnost i slobodu, jer Uran daje originalnost, neobičnost i nezavisnost i njima usmerava Mesečeve reakcije i emocionalne doživljaje. Postizanje emocionalne stabilnosti pomažu originalnost, sloboda i nezavisnost, promene, eksperimentisanje i usmerenost na budućnost.

Ako je Mesec u aspektu sa Neptunom, onda je unutrašnji mir povezan sa pitanjima emocija, mašte, snova, ideala i svega što ne pripada materijalnom i fizičkom svetu, a nagon je povezan sa oslobađanjem od svih ograničenja. Dinamični aspekti između Meseca i Neptuna mogu predstavljati emotivnu preosetljivost i unutrašnje razočarenje, jer je princip unutrašnje stabilnosti u neprijateljstvu sa principom oslobađanja od materijalnog sveta. Prepreka u postizanju emocionalne sigurnosti je preterani idealizam, naivnost, preosetljivost, iluzije, neodređenost i nepouzdanost.

Harmonični aspekti između Meseca i Neptuna ukazuju na emocionalni idealizam i unutrašnju senzitivnost, jer Neptun daje saosećajnost, rafiniranost, suptilnost, osećaj za estetsko, usmeravajući time Mesečeve reakcije. Postizanje unutrašnje stabilnosti pomaže povezivanje sa nekim idealom, mašta, umetnost, kreativnost, duhovnost i saosećajnost.

Kada je Mesec u aspektu sa Plutonom, unutrašnji mir je povezan sa pitanjima preobražaja, transformacija i pročišćenja, a nagon je povezan sa eliminacijom i preporodom. Dinamični aspekti između Meseca i Plutona mogu ukazivati na unutrašnje strahove i emocionalnu destruktivnost, jer je princip osećanja pripadnosti u neprijateljstvu sa principom bolnog oslobađanja. Smetnje u postizanju unutrašnjeg mira su strah, ekstremnost, grubost i destruktivnost. Harmonični aspekti Meseca i Plutona ukazuju na pozitivne unutrašnje transformacije i na emocionalnu dubinu, jer Pluton daje sposobnost prodiranja u srž emocionalnih iskustava, sposobnost regeneracije, pronicljivost i istraživački talenat i ujedinjuje ih sa Mesečevim težnjama. Postizanje unutrašnjeg mira pomažu istraživanje, regeneracija, eliminacija i prodiranje do srži iskustva.

 

 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top